0Szt.

Nie masz produktów w koszyku.

  •  +48 58 741 72 00

Product was successfully added to your shopping cart.

Zwroty

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość
, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż 
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do
wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.

6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną 
niż przewoźnik.

6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który
zostaną zwrócone środki.

6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na
adres e-mail: info@hpcontrol.pl), faksem na nr 587417223 lub pocztą na adres: DIGINET Sebastian Bójczuk, ul. Cicha 26, 83-000 Pruszcz Gdański z sugerowanym
dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.1.). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej.

6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty
przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz 
dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres DIGINET Sebastian Bójczuk, ul. Cicha 26, 83-000 Pruszcz Gdański. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem 
wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.

6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający 
stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania, 
wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem
stanu zwracanej rzeczy).

6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Skontaktuj się z nami